Eshanxi-lvliang

You are here 首页 > Special Culture

​Linxian Daoqing Drama

Time:2022-07-01 14:53:15

Source:

Linxian Daoqing Drama

announced in 2006;

protected unit: Linxian Daoqing Drama Research Center (in Lv Liang Folk Arts Troupe);

two national inheritors: Zhang Ruifeng and Ren Linlin;

four municipal inheritors: Li Xiangqin, He Guifang, Gao Yunqiang, and Ma Shaoyi.


Eshanxi-lvliang