Eshanxi-lvliang

You are here 首页 > Special Culture

​Linxian Shantou Yangge (folk dance)

Time:2022-07-07 11:15:25

Source:

Linxian Shantou Yangge (folk dance)

announced in 2008

protected unit: Yangge Art Association of Linxian;

three provincial inheritors: Zhang Jinsheng, Guo Pihan and He Shengliang; 

eight municipal level inheritors: Wan Shanlong, Li Yanping, Liu Yongyan, Gao Yanming, Zhao Jiang, Li Zefeng, Niu Tingming, and Yang Jianwen. 


Eshanxi-lvliang